فرز 2197 نتيجة:
AED 695,421
بالما

2 غرفة (غرف) • 2 سرير. • 1 حمام • 75 متر مربع

AED 3,845,267
بالما

3 غرفة (غرف) • 3 سرير. • 2 حمام • 140 متر مربع

AED 1,206,759
بالما

4 غرفة (غرف) • 4 سرير. • 1 حمام • 105 متر مربع

AED 1,697,644
بالما, Carrer Joan Bonet

4 سرير. • 2 حمام • 154 متر مربع • مُتاح ابتداءً من 11/1/2021

AED 1,251,757
بالما, Carrer Joan Bonet

3 سرير. • 2 حمام • 126 متر مربع • مُتاح ابتداءً من 11/1/2021

AED 1,104,491
بالما, Carrer Joan Bonet

2 سرير. • 2 حمام • 107 متر مربع • مُتاح ابتداءً من 8/1/2021

AED 2,413,518
بالما, Carrer de Castellà la Manxa

4 سرير. • 2 حمام • 164 متر مربع

AED 1,714,007
بالما, Carrer de Castellà la Manxa

3 سرير. • 2 حمام • 134 متر مربع

AED 1,767,186
بالما, Carrer de Castellà la Manxa

2 سرير. • 2 حمام • 147 متر مربع

AED 1,169,943
بالما, Carrer de Jaume Villanueva & Carrer de Mary Stuart Boyd

3 سرير. • 2 حمام • 77 متر مربع • مُتاح ابتداءً من 11/1/2020